Miroslav Válek

                    i.        Životopis a tvorba


          gymnázium v Trnave; šéfredaktor Mladá Tvorba, Ramboid


          predseda ZSS -aktívny v komunistickej strane a štátnych funkciách


          1969-1988 -minister kultúry


          tvorba je čiastočne ideologická; začína písať v 50tych rokoch


          prvé zbierky: vplyv symbolizmu, nadrealizmu a poetizmu


          snažil sa aby poézia nebola samoúčelná -každá báseň má mať myšlienku, má osloviť čitateľa


          všeobecné problémy a medziľudské vzťahy, veľmi intelektuálna poézia


          snažil sa o jednotu myšlienky a slova


          4 zbierky – 4 roky nepokoja -Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži


          Slovo -„Komunistickej strane, ktorá ma učí stať sa človekom“ „Demokracia je krvavá.“


          „Poézia je ako ľudské srdce, dá sa pochopiť iba v určitej chvíli.“

                  ii.        zb. Dotyky


          b. Jablko


          rozchod -problém v komunikácii -keby sa rozprávali, nemuselo to tak skončiť


          vzťahy potrebujú oprášiť a oživiť


          jablko môže symbolizovať hriech, ktorý sa prevalil -neodpustený


          dynamika -opakovanie chýb, i keď vždy iných


          pracuje s vizuálnosťou -vertikálna i horizontálna rovina


          nezrelosť ľudských duší pre vzťah -zelené jablko


          „Udalosti sa zbehli, ako som predpokladal.
Čo na tom záleží, že v inom poradí!
Otvorila dvere,
zbledol som a povedal som: Zostaň!
   -(ľudské vzťahy, nedorozumenia)
Ale ona si zbalila svoje veci a odišla.
   -(rozchody)
Jablko zo skrine sa skotúľalo na zem.“ -(nezrelosť duší, dôsledky)


          b. Nite


          hovorí o nitiach, čiže vzťahoch medzi ľuďmi a o tom, čo nás spája


          to, čo bolí, by malo ostať skryté; rozor citu a rozumu -keď mi milovaná osoba ublíži, snažím sa na to pozerať rozumom


          potlačiť smútok -sú tu iní ľudia, ktorí mi tu lásku dajú- tešiť sa zo života


          je i o priateľstve: „A nad soľ vzácnejšie sú pre človeka nite…Tým čo ťa ľúbia, pre ich lásku luhaj.“


          b. Smutná ranná električka


          depresívna báseň


          normálny život normálneho človeka -obyčajnosť


          komplikovanosť vzťahov; súčasťou človeka je i smútok


          láska nie je len svetla perspektíva

                iii.        zb. Príťažlivosť


          prepája osud človeka s modernou dobou, ktorá môže pôsobiť až desivo


          vracia sa tu k 2.sv.vojne


          b. Domov sú ruky, na ktorých môžeš plakať


          príbeh z obdobia prvých rasistických konfliktov


          „aj trinásťročná láska má svoju krvavú históriu“ -jeho malá láska bola asi Židovka a zabili ju


          domov -krajina -môže strážiť, ochrániť, pomôcť, ale môže i stisnúť a obmedziť


          zvrátenosť doby a hodnôt; protivojnová báseň


          historické fakty -1938 -zmeny na hraniciach nášho štátu


          opisuje židovské transporty a koncentračné tábory „Postoj človek, si prach a na prach sa obrátiš. A na prach sa obrátila“


          „krv nie je voda, nepi z nej


          „Domov sú ruky položené na stole po nedeľnej práci…“


          zaujímavý štýl -prozaické texty spolu s reflexiou -kombinuje


          nemôže zabudnúť -chce, aby NIKTO nezabudol a aby chránil ďalšie generácie


          rôzne motívy: ruky, domov…


          politické a spoločenské problémy -veľmi aktuálne


          vertikálna i horizontálna rovina -minulosť, budúcnosť i prítomnosť

                  iv.        zb. Nepokoj


          b. Zabíjanie králikov


          „všetci umierajú rovnako rýchlo a bez slova“ -o humánnosti, ľuďoch


          nedeľa -pokoj, sviatok, mier -lenže ktosi sa rozhodne zabiť


          príde ku klietke, hladí králika, lichotí mu a v tom ho udrie (!)


          nevyberá si odrodu, druh -zabíja každého -nie je rozdiel


          človek si zabije a potom sa vráti späť do života- cynizmus -človek zabije a baví sa ďalej


          koncentračné tábory =>zverstvá ľudí na ľuďoch


          človek robí absurdné veci -zámerné zlo (!)

                    v.        zb. Milovanie v husej koži


          b. Titanic


          pásmovitá, typická apollinairovská báseň

                  vi.        Vzťah k téze


          hľadal nové témy a vyjadrovacie možnosti


          snaha prenikať k ľudskej intimite, opieral sa pritom o pocity človeka


          odmietol zjednodušené čierno-biele videnie reality


          do centra stavia človeka intímneho, s jeho problémami, lyrického hrdinu, ktorý prežíva sklamanie a smútok


          melancholická lyrika -intelektuálna


          vlastná originálna metaforika


          ľúbostné verše nestvárňujú radosť z prežívaného citu, ale skôr sklamanie a jeho nenaplnenia


          vzťah muža a ženy je plný napätia, z ktorého pramení odcudzenie a rozchod


          básne obsahujú epické jadro (mikropríbeh), na ktorý básnik napája množstvo lyrických obrazov -nemajú jednoznačný význam


          Válkove texty sú viacrozmerné a viacvýznamové


          vnútro človeka konfrontuje s vonkajšou realitou, ktorú reprezentujú civilizačné problémy a tlaky na psychiku


          život je podľa neho danajský dar (trójsky kôň) -roztínanie gordických uzlov