Milan Rúfus

                    i.        Životopis a tvorba


          „Poézia mi vždy bola vecou krásnou, morálnou a pravdivou.“


          nebol aktívny v duchu soc. režimu


          vždy, keď sa niečo dialo, zaujal k tomu postoj -cez morálne hodnoty


          jeho básne patria do všeobecnej roviny -ničomu nie sú poplatné


          bol silne veriaci človek -preto nebol v minulosti veľmi propagovaný


          „Téma, to som ja, ja a moja doba. Ja v dobe a doba vo mne.“


          píše cez svoje pocity -čo cíti o danej dobe


          tvorba nevyznieva pateticky, ale hlavne jednoducho a intelektuálne


          ako cítiaceho človeka, ho trápi veľa vecí


          zbierka Až dozrieme (1956), Chlapec maľuje dúhu, Ľudia v horách, Hora, Zvony, Modlitbičky

                  ii.        zb. Až dozrieme


          zaujímajú ho problémy, ktoré sa ho citovo dotýkajú


          aktuálne politické básne


          b. Rakvy z Vietnamu


          cez jednotlivca, cez osobný pocit človeka


          nehovorí Všetci za mier, alebo Koniec vojne -ukazuje svoj postoj, cítenie a prežívanie


          b. Hlad v Ázií


          50te roky -kultúrna revolúcia v Ázii


          b. Kórejské koledy


          reflexia na rozdelenie Kórei -vojna a následky


          prečo sa krajina rozdeľuje?, prečo si ubližujú?

                iii.        zb. Hora


          b. Korene


          „Mať kdesi korene. Teda byť niečí. Patriť. Tak osudovo, neodvolateľne, že odchod znamenal by smrť.“


          prírodný motív sa prelína s vlasťou, domovom, náboženstvom


          odtrhnutie od rodiny, zabudnutie na vlasť =>smrť


          koreň -spolupatričnosť, domov, nejaký vzťah


          „Ach strom! Tvoj osud uchvacuje nás i desí. Ty ozaj nie si vlažný, nie si. Jednoznačný, až do záhuby seba, vo meno svojho dreveného chleba stojíš a držíš.“ -o vzťahoch


          strom -niekde patríš, vzťahy sú na diaľku -stále (korene)


          „Korienok pustiac, vlas Boha v nahej hline.“ -vytvárať rodinu -zapustíš nový koreň -nový vzťah


          rodina bez pomoci -na novom mieste, ale ty si zase tým koreňom, ktorý vytvára domov pre druhých


          b. Lišajník


          „Staroba, hrajúca sa na mladosť. Nie, nemusí byť smiešna. Tu i šedivé je krásne.“


          starý ľudia ako malé deti


          život a smrť sú len ohraničením


          prírodná tematika -lišajník rastie na horách v dosť tvrdých podmienkach -napriek tomu sa rýchlo rozmnožuje -je pekný


          lišajník =starý človek -vo vnútri je krásny


          „A čo potom krása? Kam nás vedie? K životu a či k smrti?“


          „Blázon. Nieto rozdielu medzi životom a smrťou. Všetko je bytie. A teda všetko mu je dobré.“


          krása je u človeka prítomná stále


          dobrí ľudia -neexistuje zlý človek -hľadaj to dobro

                  iv.        zb. Zvony


          b. Krajina detstva


          silne prítomný motív detstva


          intelektuálna poézia so symbolmi


          krajina detstva -iba vo sne -nemôže urobiť reálne krok do detstva – „padneš“


          „čierny pasažier“ -dospelý človek „zo svojho času ako z lietadla chcel vystúpiť a rovno na obláčik.“ -chcel sa vrátiť do detstva -niečo krásne, milé, šťastné, bezproblémové


          „Prisahajúc, že unesie to ťažké, ktorým si, to navždy bez krídel.“


          „A zatiaľ je to oltár. Iba oltár. A pánaboha nikto nevidel.“ -niekedy nevieš, či to, čo robíš, má význam


          oltár života -zistíš, že podstata veci nie je v hmotnom, ale „v myšlienke“


          cesta =to čo obetuješ sa posúva do duchovnej roviny


          prechod z detstva do dospelosti -niečo obetuješ a zistíš, že to má zmysel


          Ale čo na tom záleží, z akého kameňa je socha. Tu kameň nie je kameň, je myšlienka. Tak postoj. A potom choď a ži.“


          nájdeš pevnú orientáciu, zmysel, cestu životom -môže ísť žiť, už vie, čo chce (duchovné hodnoty)

                    v.        zb. Modlitbičky


          b. Modlitba za osamelé deti


          apel na rodičov


          pomoc deťom, ktoré boli opustené rodičmi, sú osamelé, odložené


          „vzhliadnite na dieťatká, ktoré tu láska nechcela“


          ak ich nikto nechráni, majú ťažký život -aspoň anjel by mal dozerať


          b. Modlitba za hladné deti


          znova vzýva Boha, aby nedonútil rodičov „hovoriť svojim maličkým, že nieto v dome chleba“


          prosba, aby nikto nemusel byť donútený k situácii, keď nemá čo dať jesť svojim deťom


          neexistuje odpoveď prečo je to tak -deti to ešte nevedia pochopiť


          smutné detské očí- kvôli hladu


          „Aj božiu dlaň to popáli,
keď deti na ňu kladú -píše o tom, aké je strašné, keď deti
dva zaslzené opály nemajú čo jesť
dve oči plné hladu.“


          b. Modlitba za rodičov


          dôležitosť obidvoch rodičov -pohladia, potešia


          načo má dieťa, človek dve ruky? -jednou sa chytiť otca, druhou mamy


          prosba, aby dieťa malo šťastie -obidvoch rodičov


          „Pane na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy…“


          matka -jej láskavosť, dobrota -prirovnanie ku chlebu


          otec -dôležitosť jeho prítomnosti, starostlivosť o rodinu, pevná ruka


          „Bez zo otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera.“ -nemá kto viesť -biblický motív


          jednoduchá, zrozumiteľná báseň


          b. Modlitbička za postihnuté deti


          (Rúfus sám mal postihnuté dieťa a veľmi ho miloval)


          láska ku všetkým deťom -vo vnútri sú rovnaké


          nemôžu za to -treba ich brať také aké sú


          možno by chceli byť iné -ale nemôžu


          veľmi čisté duše -jednoduchosť, ale šťastie


          majú veľa energie -môžu veľa dokázať, urobiť


          „ľahko vzlietne na chromých krídlach rosy do neba“


          b. Modlitba za mier


          obracia sa na dospelých -na mužov- otcov, nech si nevylievajú hnev na seba vo vojne, pretože „chodia po zemi deti“


          skazí sa všetko -zem, nebo, ľudské životy…


          napomenutie dospelým „že sa to nesmie“ -morálne ponaučenie človeku, ktorý by to mal vedieť -prečo nevie?


          používanie rôzneho usporiadania veršov v strofách (2,3,4,3…)


          morálne jadro býva na konci


          b. Modlitba za Slovensko


          o domove, o krajine a ľuďoch v nej


          „Viem jedno hniezdo. Rád ho mám“ -vedomie -on pozná miesta, cíti ho, vie o ňom


          poznáme len to svoje -ale vie, že domov môže existovať aj niekde inde


          chrániť domov -sú tu otcovia a mamy a deti


          všeobecne: každý máme svoje hniezdo, domov, nech je kdekoľvek


          mám rád tú krajinu, lebo tam mám korene, je tam „mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí“


          „Hreje ma dňom i nocou, vystlané mäkkou vravou mám a mozoľami otcov“


          prosí o ochranu, lebo je malé, samo „stráž nám ho neustále“

                  vi.        Vzťah k téze


          bežné ľudské problémy -otázky bytia, života, smrti, všeobecné svetové problémy


          pozitívny vzťah k životu


          pri vnútornej vyrovnanosti mu pomáha Boh „ľudia sú tu, lebo ich sem zoslal Boh“


          Boha spája s prírodným motívom -On je ten, ktorý dáva život, ohraničuje ho smrťou


          veľká hodnota je božia láska -prosí o lásku pre deti (-hladné, trpiace, opustené), všetko živé potrebuje lásku, má rád svoje okolie, praje lásku všetkým, verí, že láska zmení svet, keď sa ľudia budú mať radi -zmiznú problémy =>ale ľudia sa najskôr musia zmeniť vo vnútri


          spätosť človeka s prírodou -učiteľkou, sleduje ako funguje kolobeh života -úcta voči prírode


          motív domova -ťažké detstvo, krásy Liptova, láska k rodičom (častý motív dlane, mozole otcov)


          veľký význam má pre neho krása -nie v zmysle estetickom, ale vo vnútornom -čo z človeka vyžaruje


          3 hlavné motívy


          domov -cez spomienky; rodina, súrodenci rodičia; detstvo, práca -postoj k nej


          príroda -antropomorfizuje -personifikuje; rôzne obrazy -matky, človeka, otca


          politický -spoločenské problémy


          čas


          mikropodoba -krátky časový úsek


          makropodoba -minulosť, budúcnosť


          intelektuálna poézia -metafory, symboly -prírodné, prirovnania


          „ja som si nevyvolil tento svet, svet si vybral mňa…“


          som tu, vybral si to osud, nie vždy je to ľahké, aj keď sú problémy -treba myslieť a žiť pozitívne


          je poetickejší ako Válek -tvorba viac intelektuálna, symbolická; nemá historické motívy, má duchovné témy


          monotematické básne


          symboly, jednoduchý jazyk